Biznes i finanse

STALPRODUKT SA (20/2022) Nabycie papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitent

Zarząd Stalprodukt S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji zaoferowanych w odpowiedzi na „Ofertę zakupu akcji Stalprodukt S.A.” („Oferta”) w ramach 2. Transzy, ogłoszonej w dniu 16 listopada 2022 r., nastąpiło przeniesienie własności i rozliczenie nabycia przez Spółkę 14 868 (słownie: czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) sztuk akcji własnych. Przeniesienie własności akcji pomiędzy akcjonariuszami a Spółką nastąpiło poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo- -rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawą nabycia akcji było upoważnienie udzielone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r. (Uchwała nr XLI/14/2022 w sprawie nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia). Celem skupu akcji własnych jest ich umorzenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

Stalprodukt S.A. nabył w ramach 2. Transzy Programu skupu łącznie 14 868 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, B, E wyemitowanych przez Stalprodukt S.A. i niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLSTLPD00025, po stałej cenie wynoszącej 250 zł za każdą akcję.

Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 29 736 zł, a ich udział w kapitale zakładowym Emitenta wynosi 0,27 %. Nabyte akcje uprawniają do wykonywania 74 340 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,61 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Stalprodukt S.A.

Przed rozliczeniem ww. transakcji, w wyniku nabycia akcji w ramach 1. Transzy Programu skupu akcji własnych, Spółka posiadała 165 801 akcji, których wartość nominalna wynosiła 331 602 zł, a ich udział w kapitale zakładowym Emitenta wyniósł 2,97 %. Akcje te uprawniały do wykonywania 591 989 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 4,85% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Stalprodukt S.A.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent posiada zatem łącznie 180 669 akcji własnych, których wartość nominalna wynosi 361 338 zł, a ich udział w kapitale zakładowym Emitenta wynosi 3,24 %. Akcje te uprawniają do wykonywania 666 329 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 5,46 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Stalprodukt S.A.

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku [rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku] oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji [UE] 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM