Biznes i finanse

MANGATA HOLDING SA (20/2022) Powołanie Pana Leszka Targosza do Zarządu MANGATA HOLDING S.A. ze skutkiem od 1 stycznia 2023 roku.

Działając na podstawie § 5 pkt. 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („Spółka”) informuje, że w dniu 12 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki powzięła uchwałę o powołaniu ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2023 r. Pana Leszka Targosza do Zarządu Spółki i powierzeniu mu funkcji Członka Zarządu

Pan Leszek Targosz nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej względem Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Leszek Targosz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wykształcenie:

Leszek Targosz jest absolwentem Politechniki Łódzkiej – Filii w Bielsku-Białej (obecnie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej), gdzie uzyskał tytuł licencjata Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem, oraz absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), gdzie uzyskał tytuł magistra Zarządzania i Marketingu. Uczestniczył w licznych szkoleniach i kursach, m.in. ukończył szkolenie w zakresie studium pracy REFA, szkolenia we Francuskim Instytucie Gospodarczym dot. Finansów przedsiębiorstwa oraz oceny projektów inwestycyjnych. W ICAN Institute w Warszawie ukończył projekt „Management”, a w roku 2019 również w ICAN Institute „The Strategic Leadership Academy”.

W czasie swojej kariery zawodowej uczestniczył w licznych konferencjach i szkoleniach w zakresie Lean Manufacturing, efektywnej komunikacji, przywództwa, negocjacji.

Doświadczenie zawodowe:

Leszek Targosz drogę zawodową rozpoczął w 1995 r. pracą w Doublet Polflag w Bielsku-Białej, a następie w latach 1996 – 2002 był pracownikiem Andoria S.A. w Andrychowie, gdzie przeszedł szereg szczebli kariery od pracy w działach eksportu, sprzedaży krajowej, marketingu, importu poprzez dział R_D. Od 2002 do 2008 roku pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży w firmie Andoria-Mot Sp. z o.o., a następnie w Grupie Kapitałowej Gwarant, która przejęła to przedsiębiorstwo.

Leszek Targosz jest związany z Grupą Mangata od 2008 roku, kiedy to rozpoczął pracę jako Dyrektor Handlowy odpowiedzialny za zakład zamiejscowy w Żorach, dzierżawiony wówczas przez Kuźnia Polska S.A. W latach 2009-2016 pełnił obowiązki Członka Zarządu i Dyrektora Zarządzającego w spółce MCS sp z o.o. w Żorach. Od 2016 roku pozostaje Dyrektorem Handlowym i Członkiem Zarządu Kuźnia Polska S.A. W listopadzie 2021 roku został ponownie zaangażowany w prace MCS sp. z o.o. jako Wiceprezes Zarządu, którą to funkcję pełni do dzisiaj.

W 2019 roku był inicjatorem i współorganizatorem konferencji dotyczącej Przyszłości Motoryzacji i wpływu jej transformacji na funkcjonowanie przedsiębiorstw, rynku i społeczeństw. Uczestniczył również w licznych konferencjach i sympozjach związanych z innowacyjnością i przemysłem motoryzacyjnym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM