Biznes i finanse

GRUPA KĘTY SA (31/2022) Decyzja zarządu spółki o akceptacji warunków umowy kredytowej oraz o jej zawarciu

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu 15 grudnia 2022 r. podjął decyzję w sprawie akceptacji przedstawionych przez ING Bank Śląski S.A. (dalej: Bank) warunków umowy o kredyt terminowy (dalej: Umowa) w łącznej kwocie 200 mln zł, której stroną oprócz Emitenta będzie jej spółka zależna Aluform Sp. z o.o. (zwani dalej łącznie: Kredytobiorcy) oraz o jej zawarciu.

Kredyt udostępniony zostanie do dnia 30 kwietnia 2024 roku, wypłacany będzie w walucie PLN lub EUR na podstawie składanych wniosków o wykorzystanie i spłacany będzie od 30 kwietnia 2024 r. zgodnie z harmonogramem dla danej wypłaty, przy czym ostatnia rata spłaty dla każdej wypłaty nastąpi najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2031 r.

Oprocentowanie kredytu będzie zmienne i obliczane w oparciu o stopę bazową odpowiednio Wibor lub Euribor powiększoną o marżę Banku.

Kredytobiorcy ponosić będą solidarną odpowiedzialność za dług wynikający z Umowy. Zabezpieczeniem spłaty kredytu oraz innych zobowiązań wynikających z Umowy będzie:

a)oświadczenie Kredytobiorców o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 ust. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego, do kwoty stanowiącej 120% wartości kredytu,

b)hipoteka umowna łączna do kwoty 240 000 000,00 zł ustanowiona na pierwszym miejscu na wybranych nieruchomościach Kredytobiorców wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

c)zastaw rejestrowy na wybranych środkach trwałych, tj. maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorców do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 240.000.000 zł wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych.

Kredyt przeznaczony zostanie na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych Kredytobiorców, w tym poniesionych w okresie od dnia 1 czerwca 2021 roku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM