Biznes i finanse

GRUPA ŻYWIEC SA (20/2022) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

Zgodnie z art. 70 pkt 3) Ustawy o ofercie, § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje:

I. W dniu 20.09.2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 10 102 081 akcji i głosów, tj. 98,35 % kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Uczestnikami Walnego Zgromadzenia posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakładowego byli:

– Heineken International B.V, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia – 6 692 421 akcji i głosów,

tj. 65,15 % ogólnej liczby głosów i 66,25 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.09.2022 r.,

– Harbin B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia – 3 409 660 akcji i głosów, tj. 33,20% ogólnej liczby

głosów i 33,75 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.09.2022 r.

II. Podjęte uchwały na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.09.2022 r.:

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pana Rafała Ryczek na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 10 102 081, tj. 98,35 % kapitału zakładowego

Liczba głosów oddanych „za”: 10 102 081

Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej

z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1. W oparciu o wyniki przeprowadzonego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Elżbietę Chojna – Duch.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 10 102 081, tj. 98,35 % kapitału zakładowego

Liczba głosów oddanych „za”: 10 102 081

Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

III.

Prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pracuje nieprzerwanie do dziś jako profesor UW. Po studiach doktoranckich odbyła roczne studia podyplomowe – prawo i ekonomia w Unii Europejskiej w Centre Européen Universitaire w Nancy (Francja). Od lat jest nauczycielem akademickim zaangażowanym w działalność dydaktyczną. Jest profesorem i wieloletnim byłym kierownikiem Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UW. Od 1991 r. jako wykładowca w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, a w latach 2005-2007 jako jego dyrektor. W latach 1995 – 2000 była prorektorem Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Od lat 90. sprawowała szereg funkcji publicznych: w latach 1994-1995 oraz 2007-2009 jako wiceminister finansów, w latach 1993-1995 członek Rady Samorządowej przy Prezydencie RP, 1999 r. członek Rady Legislacyjnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w latach 2002-2007 członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, w latach 2003-2004 przewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, w latach 2007-2009 przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego, w latach 2010-2016 członek Rady Polityki Pieniężnej, od 2020 r. doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Była członkiem rad nadzorczych, w tym m.in. TUiR Warta S.A., Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM