Biznes i finanse

GRUPA ŻYWIEC SA (11/2022) Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.

Zgodnie z par.19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 roku, Zarząd Grupy Żywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. zwołanego na dzień 29.06.2022 r.

Projekt

Uchwała Nr 1/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pani/Pana ……………….. na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z regulacją art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała Nr 2/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2021.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujące:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 508 447 tys. zł (dwa miliardy pięćset osiem milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych),

2) rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 402 106 tys. zł (czterysta dwa miliony sto sześć tysięcy złotych),

3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39 010 tys. zł (trzydzieści dziewięć milionów dziesięć tysięcy złotych),

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 64 138 tys. zł (sześćdziesiąt cztery miliony sto trzydzieści osiem tysięcy złotych),

5) informację dodatkową.

§ 2.

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy 2021 obejmujące:

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 581 866 tys. zł (dwa miliardy pięćset osiemdziesiąt jeden milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 406 580 tys. zł (czterysta sześć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),

3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 43 597 tys. zł (czterdzieści trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),

4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 57 936 tys. zł (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych),

5) informację dodatkową.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogu określonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała Nr 3/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2021.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku za rok obrotowy 2021 za rok obrotowy 2021 w wysokości 402.106.269,11 złotych w sposób następujący:

1) ustalić wysokość dywidendy za rok 2021 na ostateczną kwotę 20,00 złotych na jedną akcję, mając na względzie fakt, że na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 29 października 2021 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 205.426.740,00 złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021 w kwocie 20,00 złotych za jedną akcję,

2) przeznaczyć pozostałą część zysku za rok obrotowy 2021 w kwocie 196.679.529,11 złotych na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w przyszłości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogu określonego w art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała Nr 4/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium:

1) Panu Francois-Xavier Mahot z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 28 lutego 2021 roku,

2) Panu Simon Amor z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 marca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

3) Panu Marcinowi Celejowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

4) Panu Andrzejowi Borczykowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

5) Pani Katarzynie Malczewskiej – Błaszczuk z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 19 listopada 2021 roku,

6) Pani Karolinie Tarnawskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

7) Pani Oldze Prasał z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

8) Panu Tomaszowi Klimie z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogu określonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium każdemu z Członków Zarządu będzie przedmiotem odrębnego, indywidualnego głosowania.

Projekt

Uchwała Nr 5/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:

1) Panu Soren Hagh pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

2) Panu Allan Myers pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

3) Panu Hemmo Parson pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

4) Panu John Higgins pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

5) Panu Krzysztofowi Jaskowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

6) Panu Alle Ypma pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

7) Panu Roelf Duursema pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

8) Panu Janowi Rościszewskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogu określonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium każdemu z Członków Rady Nadzorczej będzie przedmiotem odrębnego, indywidualnego głosowania.

Projekt

Uchwała Nr 6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1.

W oparciu o wyniki przeprowadzonego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią …………………………………. w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr 7/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej za rok 2021”

§1.

Na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zaopiniować pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej za rok 2021”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogu określonego w art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM