Biznes i finanse

GRUPA KĘTY SA (12/2022) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 marca 2022 roku.

W ramach punktu 5 porządku obrad Walne Zgromadzenie głosowało nad powołaniem do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Heydel, która to kandydatura nie uzyskała wymaganej, bezwzględnej większości głosów.

Jednocześnie Spółka informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM