Polityka i społeczeństwo

MS: Wszczęcie procedury odwołania ze stanowiska Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz Prezesów i Wiceprezesów Sądów Okręgowych w Bielsko-Białej, Rybniku, Gliwicach i Sosnowcu oraz zawieszeniu ich w pełnieniu czynności (komunikat)

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza, że w związku z rozpoczęciem procedury odwołania Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sędzia Katarzyny Frydrych, Minister Adam Bodnar złożył wnioski o odwołanie prezesów i wiceprezesów SO apelacji katowickiej.

Kolegia tutejszych sądów zostały poinformowane o planowanym odwołaniu i podjęły działania w związku z tą sytuacją.

– Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsko-Białej sędzi Anny Szwed-Szczygieł;

– Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach sędziego Patryka Poniatowskiego;

– Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach sędziego Wojciecha Głowackiego;

– Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku sędziego Bartłomieja Witka;

– Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rybniku sędzi Ewy Janik;

– Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rybniku sędziego Pawła Stępnia;

– Prezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu sędzi Ewy Łąpińskiej;

– Wiceprezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu Katarzyny Czerwińskiej-Koral.

Zgodnie z art. 27 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji m.in. w przypadku, gdy „dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innymi powodami z dobrem wymiaru sprawiedliwości”.

Sędzia Katarzyna Frydrych została odwołana z funkcji prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Powodem było jej powołanie na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p. Przepisy te wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów.

Od dnia 8.04.2021 r. został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Złożył swój podpis na liście poparcia sędzi D. Pawełczyk-Woickiej, która kandyduje do Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w sposób nieprawidłowy, zgodnie z ustawą z 8 grudnia 2017 r.

Na mocy dekretu z dnia 17 lipca 2023 roku, zgodnie z znowelizowanymi przepisami ustawy o Sądzie Powszechnym, został powołany nowy prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Zmiany w u.s.p. wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów.

Prezes Sądu Okręgowego w Bielsko-Białej, sędzia Anna Szwed-Szczygieł, została odwołana z funkcji z powodu negatywnej opinii wyrażonej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Bielsko-Białej w dniu 7.10.2016 r. (11 głosów za, 47 głosów przeciw, 8 głosów wstrzymujących się). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprzeciw samorządu sędziowskiego i Krajowej Rady Sądownictwa uniemożliwił wybór kandydata Ministra Sprawiedliwości na stanowisko prezesa sądu.

Jednym z powodów odwołania Prezes Sądu Okręgowego w Bielsko-Białej, sędzi Anny Szwed-Szczygieł, było brak poparcia ze strony Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Bielsko-Białej, które wyraziło zdecydowanie negatywną opinię o jej kandydaturze (11 głosów za, 47 głosów przeciw, 8 głosów wstrzymujących się) w dniu 7.10.2016 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprzeciw samorządu sędziowskiego i Krajowej Rady Sądownictwa uniemożliwił wybór kandydata Ministra Sprawiedliwości na stanowisko prezesa sądu.

Wiceprezesem Sadu Okręgowego w Bielsku-Białej została osoba, pomimo negatywnej opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Bielsko-Białej, która uzyskała 3 głosy za i 6 głosów przeciw.

Minister Zbigniew Ziobro powołał na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej osobę, mimo braku akceptacji samorządu sędziowskiego, co zostało zauważone podczas zgromadzenia SO w Bielsku-Białej, na którym stawiło się zaledwie 16 spośród 43 sędziów tegoż sądu.

Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach sędzia Patryk Poniatowski został odwołany z powodu:

– podpisania listy poparcia sędziom Jarosławowi Dudziczowi i Joannie Kołodziej-Michałowicz w 2018 r., którzy kandydowali do Krajowej Rady Sądownictwa;

– podpisania listy poparcia sędziom Jarosławowi Dudziczowi i Leszkowi Mazurowi w 2022 r., którzy również kandydowali do Krajowej Rady Sądownictwa;

– Powołania na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach w czerwcu 2019 r.;

– Powołania na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach w dniu 04.02.2021 r. w wyniku nieprawidłowo ukształtowanego postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.

W październiku 2023 r. odbył się konkurs na stanowisko sędziego w cywilnym wydziale Sądu Apelacyjnego w Katowicach, mimo że kandydat dotychczas pracował w wydziale karnym. Konkurs odbył się przed nieprawidłowo ukształtowaną Krajową Radą Sądownictwa.

Przyczyny odwołania sędziego Wojciecha Głowackiego, Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach, obejmują podpisanie w 2018 r. listu poparcia dla sędziego Leszka Mazura, który ubiegał się o miejsce w Krajowej Radzie Sądownictwa (która została sformowana w sposób nieprawidłowy zgodnie z ustawą z 8 grudnia 2017 r.).

– w 2022 roku podpisanie listów poparcia sędziom: Jarosławowi Dudziczowi i Łukaszowi Piebiakowi, którzy ubiegali się o miejsce w Krajowej Radzie Sądownictwa;

– od 8 maja 2018 roku delegowanie na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach i objęcie funkcji przewodniczącego Wydziału Penitencjarnego;

– od 11 listopada 2018 roku powołanie na stanowisko prezesa Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;

– 26 kwietnia 2022 roku powołanie na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach po przeprowadzeniu konkursu przed Krajową Radą Sądownictwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 roku;

– mianowanie na stanowisko wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach w dniu 13 listopada 2023 r.

– Przyczyny odwołania sędziego Bartłomieja Witka, Prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku:

– nominacja na stanowisko wiceprezesa Sądu Okręgowego w Katowicach przez wiceministra Łukasza Piebiaka w dniu 19.02.2018 r.;
– mianowanie na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku przez ministra Zbigniewa Ziobro w dniu 1.09.2023 r., pomimo przeniesienia go na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Rybniku dopiero z dniem 11.12.2023 r.

Osoby na wskazane stanowiska zostały powołane zgodnie z nowymi przepisami u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów.

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Rybniku sędzi Ewa Janik została odwołana z urzędu z powodu:

– podpisania listy poparcia sędziom: Jędrzejowi Kondek i Leszkowi Mazurowi, kandydującym do Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r.;

– ponownego podpisania listy poparcia sędziom: Jarosławowi Dudziczowi, Leszkowi Mazurowi i Łukaszowi Piebiakowi w 2022 r.;

– powołania w dniu 1.03.2022 r. do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rybniku w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów;

08.03.2022 r. powołano nowego Sędziego Sądu Okręgowego w Rybniku po zakończonym postępowaniu konkursowym przed Krajową Radą Sądownictwa. Proces ten został skrytykowany ze względu na ukształtowanie go nieprawidłową ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.

1. Powołanie na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Rybniku w dniu 1.07.2023 r., bez udziału samorządu sędziowskiego.

2. Przesłanki odwołania Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rybniku sędziego Pawła Stępnia:

3. Podpisanie list poparcia sędziom Teresie Kurcyusz-Furmanik i Leszkowi Mazurowi do Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r.

4. Ponowne podpisanie w 2022 r. list poparcia sędziom Jarosławowi Dudziczowi, Leszkowi Mazurowi i Łukaszowi Piebiakowi, kandydującym do Krajowej Rady Sądownictwa.

5. Powołanie w dniu 23.05.2018 r. do pełnienia funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim przez wiceministra Łukasza Piebiaka.

6. Powołanie w dniu 15.07.2020 r. do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rybniku.

7. Powołanie w dniu 24.03.2021 r. na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radą Sądownictwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.

07.05.2021 r. sędzia Ewa Łąpińska została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Rybniku.

Przesłanki odwołania Prezesa Sądu Okręgowego w Sosnowcu sędzi Ewy Łąpińskiej:

6 marca 2018 r. została wybrana przez Sejm VIII kadencji na członka Krajowej Rady Sądownictwa, zgodnie z ustawą z 8 grudnia 2017 r.

W 2022 r. podpisała listy poparcia sędziom: Katarzynie Chmurze, Leszkowi Mazurowi, Maciejowi Miterze i Pawłowi Styrnie, kandydującym do Krajowej Rady Sądownictwa.

12 maja 2022 r. ponownie została wybrana przez Sejm VIII kadencji na członka Krajowej Rady Sądownictwa, zgodnie z ustawą z 7 grudnia 2017 r.

1.04.2022 r. została powołana do pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Sosnowcu zgodnie z nowelizowanymi przepisami u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów.

27 stycznia 2023 roku osoba została mianowana sędzią Sądu Okręgowego w Sosnowcu po przejściu procesu konkursowego zorganizowanego przez Krajową Radę Sądownictwa, zgodnie z ustawą z 8 grudnia 2017 roku, która została skrytykowana za nieprawidłowości.

Sędzia Katarzyna Czerwińska-Koral została powołana na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Sosnowcu w dniu 16.03.2023 po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przed Krajową Radę Sądownictwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.

Powodem odwołania Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Sosnowcu było naruszenie zasad etyki sędziowskiej oraz niezgodne z prawem wykonywanie obowiązków służbowych.

17 lipca 2023 r. wiceprezesem Sądu Okręgowego w Sosnowcu została mianowana przez wiceministra Katarzynę Frydrych zgodnie z nowymi przepisami u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów.

Wszyscy odwoływani prezesi i wiceprezesi sądów zostali zawieszeni w pełnieniu obowiązków służbowych do czasu zakończenia procedury.

Informujemy, że komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM