Biznes i finanse

GRUPA ŻYWIEC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 701 258 686 884 150 899 150 234
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 6 344 29 902 1 365 6 540
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (2 283) 21 676 (491) 4 741
Zysk/(strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej (2 039) 17 335 (439) 3 791
Zysk/(strata) netto za okres sprawozdawczy (2 039) 17 335 (439) 3 791
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 584 12 856 3 784 2 812
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (34 430) (5 544) (7 409) (1 213)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 55 978 (57 053) 12 046 (12 479)
Przepływy pieniężne netto 39 132 (49 741) 8 421 (10 880)
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 812 551 2 581 866 604 525 561 348
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 626 958 90 076 134 757 19 584
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 942 417 2 285 970 417 500 497 015
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 243 176 205 820 52 268 44 749
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 243 176 205 820 52 268 44 749
Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (0,20) 1,69 (0,04) 0,36
——————————————————————————————–
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 696 778 686 503 149 935 150 150
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 6 649 16 979 1 431 3 714
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (1 082) 9 369 (233) 2 049
Zysk/(strata) netto za okres sprawozdawczy (1 246) 7 623 (268) 1 667
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 967 13 262 3 005 2 901
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (33 280) (5 995) (7 161) (1 311)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 57 099 (57 042) 12 287 (12 476)
Przepływy pieniężne netto 37 786 (49 775) 8 131 (10 886)
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 741 947 2 508 447 589 349 545 386
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 620 050 83 037 133 272 18 054
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 867 659 2 209 321 401 431 480 350
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 254 238 216 089 54 645 46 982
Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (0,12) 0,74 (0,03) 0,16

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM