Biznes i finanse

GRUPA KĘTY SA (15/2022) Decyzja zarządu spółki Aluprof S.A. o akceptacji warunków umowy kredytu inwestycyjnego oraz zgoda Rady Nadzorczej na jej zawarcie

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu 22 marca 2022 r. zarząd Aluprof S.A. (spółka zależna od Emitenta) podjął decyzję w sprawie akceptacji przedstawionych przez Bank POLSKA KASA OPIEKI S.A. (dalej: Bank) warunków umowy nieodnawialnego kredytu inwestycyjnego (dalej: Umowa) do łącznej, maksymalnej kwoty 150 mln zł, której stroną oprócz Aluprof S.A. będą jej spółki zależne tj. Romb S.A., oraz Glassprof sp. z o.o. (zwani dalej łącznie: Kredytobiorcy).

Kredyt udostępniony będzie, po spełnieniu określonych przez Bank warunków, na okres do dnia 31 grudnia 2029 roku, zostanie wykorzystany do dnia 31 grudnia 2023 roku i przeznaczony zostanie na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjny poniesionych przez Kredytobiorców w okresie od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz na pokrycie kosztów transakcyjnych.

Kredyt będzie wykorzystany w EUR lub PLN. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne i obliczane w oparciu o:

a) WIBOR 3M/6M – w przypadku, gdy walutą wykorzystania jest PLN,

b) EURIBOR 3M/6M – w przypadku, gdy walutą wykorzystania jest EUR

powiększone o marżę dla Banku.

Kredytobiorcy ponosić będą solidarną odpowiedzialność za dług wynikający z Umowy. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie:

a)udzielenie Bankowi przez każdego Kredytobiorcę pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bieżącymi danego Kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank,

b)weksel własny in blanco wystawiony przez każdego Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową,

c)hipoteki umowne ustanowione na pierwszym miejscu na wybranych nieruchomościach o minimalnej wartości 100 000 000,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

d)zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na środkach trwałych wraz z przelewem na rzecz Banku praw do odszkodowań z umowy ubezpieczenia tych zastawionych środków,

z zastrzeżeniem że łączna kwota hipotek i kwota zastawu rejestrowego, nie mogą być niższe niż 120% kwoty udostępnianego kredytu.

W dniu 22 marca 2022 r. Rada Nadzorcza Aluprof S.A. wyraziła zgodę na zawarcie Umowy oraz ustanowienie zabezpieczeń spłaty kredytu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM