Biznes i finanse

GRUPA KĘTY SA (8/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach ul. Kościuszki 111 (dalej: Spółka lub Emitent), działając na podstawie art. 398, 399 § 1, 400 § 1 i 402(1) k.s.h oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 17 marca 2022 r. o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ), które odbędzie się w Warszawie w hotelu Regent Warsaw Hotel, ul. Belwederska 23.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Dokumentacja związana z NWZ znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.grupakety.com w zakładce Relacje Inwestorskie /Ład korporacyjny/ Walne zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM