Biznes i finanse

GRUPA ŻYWIEC SA (3/2023) Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

Zarząd Grupy Żywiec S.A. (dalej ,,Spółka”) informuje, że Spółka w dniu 27 stycznia 2023 r. złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (,,Wniosek”).

Wniosek został złożony w wykonaniu uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 stycznia 2023 r. w sprawie wycofania akcji Grupy Żywiec Spółka Akcyjna z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, o której podjęciu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 2/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.

Wniosek dotyczy wszystkich akcji Spółki tj. 10.271.337 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji serii I – V o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote 50/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 25.678.342,50 zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 50/100), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLZYWIC00016.

Podstawa prawna: Art. 17.1 MAR – informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM