Biznes i finanse

GRUPA KĘTY SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KĘTY S.A. wg MSSF
RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 3 148 569 2 141 245 678 176 470 893
Zysk z działalności operacyjnej 538 800 376 295 116 053 82 753
Zysk przed opodatkowaniem 521 676 372 097 112 365 81 830
Zysk netto 421 549 299 311 90 798 65 823
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 420 808 299 081 90 639 65 773
Całkowity dochód (strata) netto 391 477 307 790 84 321 67 688
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 390 736 307 560 84 161 67 637
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 142 269 192 194 30 644 42 266
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (146 500) (87 417) (31 555) (19 224)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 330 (137 967) 4 164 (30 341)
Przepływy pieniężne netto, razem 15 099 (33 190) 3 252 (7 299)
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 43,61 31,03 9,39 6,82
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 43,60 30,99 9,39 6,81
POZYCJE BILANSU 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 30.06.2022
Aktywa razem 4 184 409 3 526 815 893 990 766 799
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 527 202 1 757 372 539 931 382 087
Zobowiązania długoterminowe 708 318 548 313 151 331 119 214
Zobowiązania krótkoterminowe 1 818 884 1 209 059 388 601 262 873
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 656 143 1 768 390 353 831 384 483
Kapitał akcyjny 68 025 68 025 14 533 14 790
Liczba akcji (szt.) 9 650 152 9 650 152 9 650 152 9 650 152
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 171,62 183,25 36,67 39,84
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 171,60 183,24 36,66 39,84
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Kęty S.A. wg MSSF
RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 1 287 299 733 757 277 274 161 365
Zysk z działalności operacyjnej 671 967 454 836 144 736 100 026
Zysk brutto 663 882 453 124 142 995 99 649
Zysk netto 633 442 442 211 136 438 97 249
Całkowity dochód netto 621 624 446 019 133 893 98 087
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 290 271 793 2 216 59 772
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (50 481) (19 109) (10 873) (4 202)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 39 120 (233 751) 8 426 (51 405)
Przepływy pieniężne netto, razem (1 071) 18 933 (231) 4 164
Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 65,64 45,88 14,14 10,09
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 65,64 45,82 14,14 10,08
POZYCJE BILANSU 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
Aktywa razem 2 250 668 1 460 402 480 850 317 520
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 378 573 706 948 294 529 153 704
Zobowiązania długoterminowe 300 057 269 404 64 107 58 574
Zobowiązania krótkoterminowe 1 078 516 437 544 230 423 95 131
Kapitał własny 872 095 753 454 186 321 163 816

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM