Biznes i finanse

GRUPA ŻYWIEC SA (16/2022) Doręczenie Spółce decyzji w przedmiocie określenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2015.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 28 września 2021 r., Zarząd Grupy Żywiec S.A. (dalej „Spółka „) informuje, iż w dniu 19 lipca 2022 roku pełnomocnikowi Spółki doręczono decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach (’ŚUCS”) z dnia 4 lipca 2022 roku określającą wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2015 rok w wysokości 85 milionów złotych (,,Decyzja”). Spółka szacuje, iż wartość odsetek od tej kwoty zobowiązania wyniesie

ok. 50 milionów złotych.

Decyzja podtrzymuje ustalenia wyniku kontroli podatkowej w zakresie nieprawidłowego ujęcia kosztów uzyskania przychodów związanych z odpisami amortyzacyjnymi od znaków towarowych w 2015 roku oraz odliczenia strat wynikających z amortyzacji znaków towarowych za lata 2012-2013, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym oraz w Skonsolidowanym Raporcie Finansowym Grupy Żywiec S.A. za I kwartał.

Spółka nie zgadza się z Decyzją, gdyż w opinii Zarządu wnioski zawarte w jej uzasadnieniu nie znajdują oparcia

w obowiązujących przepisach prawa, a także w dotychczasowym orzecznictwie sądów administracyjnych

dotyczących spraw o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym.

Dodatkowo Spółka jest w posiadaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydanych w imieniu Ministra Finansów potwierdzających zasadność podjętych przez Spółkę działań.

Decyzja nie jest prawomocna i nie podlega wykonaniu, zaś Spółce przysługuje prawo wniesienia odwołania do Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, z czego Spółka zamierza skorzystać.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM