Biznes i finanse

BUDIMEX SA (39/2022) Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, odcinek I/B węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła) – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 4 lipca 2022 roku została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem SA a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach na: Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, odcinek I/B węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń” (bez węzła).

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 28 października 2021 r. w raporcie bieżącym nr 76/2021. Informacja o tym, że Zamawiający dokonał powtórnego wyboru oferty Budimeksu S.A. po unieważnieniu czynności wyboru, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 86/2021 z dnia 15.12.2021 r., została opublikowana w dniu 11 maja 2022 r. w raporcie bieżącym nr 28/2022.

Wartość umowy: 397 703 300,00 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 33 miesięcy od daty rozpoczęcia

Okres gwarancji dla głównych robót: do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 158.224 tys. zł netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM