Biznes i finanse

GRUPA KĘTY SA (24/2022) Rejestracja przez sąd zmiany statutu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2022 roku otrzymał postanowienie o rejestracji w dniu 7 czerwca 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS, zmian statutu Spółki przyjętych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/22 z dnia 25 maja 2022 roku.

Zmiany statutu polegały na:

1) Nadaniu § 7 ust. 1 i 2 brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.125.380,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych).

2. Na kapitał zakładowy składa się 9.650.152 (słownie: dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt dwie) akcje opłacone gotówką o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.

2) Nadaniu §7 ust. 4 pkt 8 brzmienie:

76.705 (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięć) akcji serii H.,

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity statutu.

Podstawa prawna: §5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM