Biznes i finanse

ŚNIEŻKA SA (14/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało następujące osoby na Członków Rady Nadzorczej Śnieżki nowej kadencji:

* Pan Piotr Kaczmarek,

* Pani Ewa Hałucha,

* Pan Dariusz Orłowski,

* Pan Zbigniew Łapiński,

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej:

* Pan Jerzy Pater,

* Pan Stanisław Cymbor,

* Pan Rafał Mikrut,

zostali wskazani przez akcjonariuszy posiadających Akcje serii A zgodnie ze Statutem Spółki.

Nowa Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w tym samym dniu w następującym składzie:

* Pan Jerzy Pater – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

* Pan Stanisław Cymbor – Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej,

* Pan Rafała Mikrut – Sekretarz Rady Nadzorczej,

* Pan Piotr Kaczmarek – Członek Rady Nadzorczej,

* Pani Ewa Hałucha – Członek Rady Nadzorczej,

* Pan Dariusz Orłowski – Członek Rady Nadzorczej,

* Pan Zbigniew Łapiński – Członek Rady Nadzorczej,

Informacje o Członkach Rady Nadzorczej Śnieżki:

Pan Jerzy Pater – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jerzy Pater posiada wykształcenie średnie, ukończył Technikum Budowlane w Krakowie. Od początku kariery zawodowej związany jest z branżą budowlaną. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie produkcji farb, lakierów i chemii budowlanej. Jest jednym z założycieli Śnieżki. Od 1998 r. nieprzerwanie pełni funkcje Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Śnieżki kolejnych kadencji. Od 2003 roku prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki PPHU Elżbieta i Jerzy Pater spółka z o.o.

Pan Stanisław Cymbor – Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Stanisław Cymbor posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończył Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Przemyślu, Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie na kierunku administracja, o specjalności administracja publiczna.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie produkcji farb, lakierów i chemii budowlanej. Jest jednym z założycieli Śnieżki. Od 1998 r. nieprzerwanie pełni funkcje Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Śnieżki kolejnych kadencji. Od 2003 roku prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki PPHU Iwona i Stanisław Cymbor spółka z o.o. oraz jako udziałowiec kilku spółek z branży zarządzania nieruchomościami.

Pan Rafała Mikrut – Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Rafał Mikrut posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Wydziału Zarządzania i Marketingu, na kierunku Zarządzanie i Marketing. Studia te ukończył w 2000 roku, uzyskując tytuł zawodowy magister-inżynier.

Od początku kariery zawodowej związany z branżą produkcji farb, lakierów i chemii budowlanej. Początkowo w latach 1995-1997 zatrudniony był w „Chemal” spółka cywilna na stanowisku specjalisty ds. Marketingu. Od 1997 jest udziałowcem i Managerem Generalnym w spółce 2M Sp. z o.o. Od 2018 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Śnieżki.

Pan Piotr Kaczmarek – Członek Rady Nadzorczej

Pan Piotr Kaczmarek jest absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek filologia germańska. Posiada tytuł CFA oraz licencję maklera papierów wartościowych.

Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Ma 19 lat doświadczenia w analizie i wycenie instrumentów finansowych. Zarządzał portfelami akcji dwóch największych funduszy emerytalnych w Polsce: ING OFE i AVIVA OFE. Jest współautorem pierwszych na rynku funduszy emerytalnych, wzorcowych „Zasad Ładu Korporacyjnego”.

Początkowo pracował jako makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim BMT S.A. (1994-1995), oraz w Banku Handlowym w Warszawie (1997-1998), a następnie jako dealer rynku kapitałowego w Banku Amerykańskim w Polsce S.A. (1999-2000). W latach 2000-2008 związany z ING Nationale-Nederlanden Polska PTE S.A., gdzie pracował kolejno jako analityk akcji, zarządzający portfelem akcji, dyrektor inwestycyjny ds. akcji. W 2006 r. został powołany na członka Zarządu Towarzystwa oraz objął stanowisko dyrektora departamentu inwestycyjnego. W latach 2009-2010 był zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Skarbiec TFI S.A. W latach 2011-2016 pracował w Aviva PTE BZWBK S.A. zajmując kolejno stanowiska starszego analityka i zarządzającego portfelem akcji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w komitetach audytu spółek giełdowych. W przeszłości pełnił funkcję członka rad nadzorczych i komitetów audytu w spółkach publicznych: ROBYG S.A., HARPER HYGIENICS S.A., ERBUD S.A. oraz członka rady nadzorczej w spółce niepublicznej NOVASERVIS SPOL. S.R.O.

Obecnie pełni funkcję członka rad nadzorczych i komitetów audytu w spółkach publicznych: GRUPA KĘTY S.A., FERRO S.A., DEVELIA S.A., VRG S.A. (w tym w spółce zależnej, niepublicznej W. Kruk S.A.).

Pani Ewa Hałucha – Członek Rady Nadzorczej

Pani Ewa Hałucha posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1996 r. ukończyła studia na kierunku Zarządzanie i Marketing. W 1999 roku została wpisana na listę doradców podatkowych. W 2006 roku uzyskała tytuł biegłego rewidenta.

Pani Ewa Hałucha od początku kariery zawodowej zatrudniona była na stanowisku Głównego Księgowego kolejno w: Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym „BUDOINŻ” Sp. z o.o. (od 1988 r. – 1989 r.), Przedsiębiorstwie Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych „SECURITY OFFICE” Sp. z o.o. (od 1989 r. – 1991 r.), Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „KERKO” Sp. z o.o. (od 1991 r. – 1992 r.), Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „TEREDO” Jerzy Świderski (od 1993 r. – 1994 r.). W latach od 1994 r. – 2007 r. była udziałowcem w Przedsiębiorstwo Usług Finansowych „REMIKS” Sp. z o.o., gdzie pracowała na kolejnych stanowiskach: asystent biegłego rewidenta, Główny Księgowy, Dyrektor. Od 2007 r. prowadzi działalności gospodarczą pod firmą Firma Audytorsko Księgowa Ewa Hałucha, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Pan Dariusz Orłowski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Dariusz Orłowski jest absolwentem studiów magisterskich prowadzonych przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Wydział Organizacji i Zarządzania, na kierunku ekonomia, które ukończył w 1995 roku.

Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. w PKO BP SA Oddział Regionalny Kraków na stanowisku inspektora. Następnie w latach 1995 – 1998 zatrudniony był w KrakChemia SA na stanowiskach: Specjalista ds. finansów, Kierownik działu finansów, Zastępca Głównego Księgowego, Dyrektor Finansowy, Dyrektor Generalny. W latach 1998-1999 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w spółce Gellwe. Od 1999 zatrudniony jest w spółce Wawel SA na kolejnych stanowiskach: Członek Zarządu – Dyrektor ds. Finansowych, Dyrektor ds. Operacyjnych, a od 2001 r. – Prezes Zarządu. Od 2020 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki Ailleron SA. Od 2011 r. nieprzerwanie pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Śnieżki kolejnych kadencji.

Pan Zbigniew Łapiński – Członek Rady Nadzorczej

Pan Zbigniew Łapiński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 1994 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego, kierunek ekonomia.

Od początku kariery zawodowej związany jest z rynkiem kapitałowym. W latach 1993-1996 pracował w UNIDO – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego jako Manager ds. Promocji Inwestycji. W latach 1996-1997 zatrudniony był w Creditanstalt Securities na stanowisku analityka giełdowego. Następnie w latach 1997-2001 w Deutsche Bank na stanowisku regionalnego analityk giełdowy. W latach 2001-2004 pełnił funkcję zastępcy dyrektora finansowego, a następnie Członek Zarządu w Netia S.A. W latach 2008 – 2013 r. pełnił funkcję Dyrektora w IFA Holding S.ar.l, spółce kontrolująca Expander Sp. z o. o. Od 2005 współpracuje z funduszem 3TS Capital Partners. Był Członkiem Rad Nadzorczych spółek: Unimil SA, Arteria SA, TMS Brokers SA, Rankomat SA. Obecnie jest Członkiem Rad Nadzorczych w spółkach: Cognor SA, Komex SA, Rankomat SA, Clickad sp. z o.o., FRU.pl SA, ITH sp. z o.o., ZOOT BV, Benhauer sp. z o.o., Perfectgym Solutions SA. Od 2004 r. nieprzerwanie pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Śnieżki kolejnych kadencji.

Ponadto Spółka informuje, że nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, iż żaden z nich:

– nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki,

– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

– nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Rada Nadzorcza na dzisiejszym posiedzeniu powołała Komitet Audytu – organ Rady Nadzorczej Śnieżki w następującym składzie:

* Pani Ewa Hałucha – Przewodnicząca Komitetu Audytu,

* Pan Piotr Kaczmarek – Członek Komitetu Audytu,

* Pan Dariusz Orłowski – Członek Komitetu Audytu,

Komitet Audytu spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa”). Członkiem Komitetu Audytu, posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych jest Pani Ewa Hałucha. Pan Dariusz Orłowski posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Śnieżka. Ponadto wszyscy członkowie Komitetu Audytu złożyli oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 Ustawy.

Ponadto Pan Dariusz Orłowski, Pan Piotr Kaczmarek oraz Pani Ewa Hałucha złożyli oświadczenia, że spełniają kryteria niezależności określone w pkt 4.9.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM