Biznes i finanse

GRUPA KĘTY SA (22/2022) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 maja 2022 roku podjęło uchwałę nr 6/22 w sprawie wypłaty dywidendy na mocy której postanowiono przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę 505.378.460,24 zł (słownie: pięćset pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 24/100), tj. 52,37 zł na akcję licząc według liczby akcji Spółki (9 650 152) na dzień podjęcia uchwały.

Jako dzień dywidendy określono dzień 11 lipca 2022 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustalony został na dzień 2 sierpnia 2022 r. (kwota 168.395.152,40 zł tj. 17,45 zł na akcję) i 11 października 2022 r. (kwota 336.983.307,84 zł tj. 34,92 zł na akcję).

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM