Biznes i finanse

GRUPA KĘTY SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 1 645 923,00 1 149 226,00 359 568,00 256 856,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 558 632,00 314 858,00 122 039,00 70 372,00
Zysk (strata) brutto 553 606,00 306 058,00 120 941,00 68 405,00
Zysk (strata) netto 523 171,00 296 153,00 114 292,00 66 191,00
Całkowity dochód (strata) netto 522 949,00 296 524,00 114 243,00 66 274,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 404 465,00 361 730,00 88 359,00 80 848,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -56 479,00 -46 338,00 -12 338,00 -10 357,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -351 398,00 -312 814,00 -76 766,00 -69 915,00
Przepływy pieniężne netto, razem -3 412,00 2 578,00 -745,00 576,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 54,24 30,84 11,85 6,89
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 54,12 30,79 11,82 6,88
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 1 460 402,00 1 181 494,00 317 520,00 256 023,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 706 948,00 530 501,00 153 704,00 114 956,00
Zobowiązania długoterminowe 269 404,00 282 987,00 58 574,00 61 322,00
Zobowiązania krótkoterminowe 437 544,00 247 514,00 95 131,00 53 635,00
Kapitał własny 753 454,00 650 993,00 163 816,00 141 066,00
Kapitał zakładowy 68 025,00 67 973,00 14 790,00 14 729,00
Liczba akcji 9 650 152,00 9 629 357,00 9 650 152,00 9 629 357,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 78,08 67,61 16,98 14,65
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 78,07 67,54 16,97 14,64

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka prywatności    Dowiedz się więcej
ROZUMIEM