GRUPA KĘTY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KĘTY S.A. wg MSSF
Przychody netto ze sprzedaży 4 656 295 3 380 951 993 237 741 681
Zysk z działalności operacyjnej 750 456 583 361 160 080 127 972
Zysk przed opodatkowaniem 718 834 576 655 153 335 126 501
Zysk netto 592 333 466 730 126 351 102 387
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 591 337 466 299 126 138 102 292
Całkowity dochód (strata) netto 578 921 483 358 123 490 106 034
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 577 925 482 927 123 278 105 940
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 350 664 323 678 74 800 71 005
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (241 356) (130 894) (51 484) (28 714)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 782) (252 163) (1 660) (55 317)
Przepływy pieniężne netto, razem 101 526 (59 379) 21 657 (13 026)
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 61,28 48,36 13,07 10,61
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 61,27 48,31 13,07 10,60
POZYCJE BILANSU 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
Aktywa razem 4 153 867 3 526 815 852 985 766 799
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 308 431 1 757 372 474 030 382 087
Zobowiązania długoterminowe 1 028 324 548 313 211 163 119 214
Zobowiązania krótkoterminowe 1 280 107 1 209 059 262 866 262 873
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 844 529 1 768 390 378 769 384 483
Kapitał akcyjny 68 025 68 025 13 969 14 790
Liczba akcji (szt.) 9 650 152 9 650 152 9 650 152 9 650 152
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 191,14 183,25 39,25 39,84
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 191,14 183,24 39,25 39,84
Dane dotyczące kwartalnej informacji finansowej Grupy Kęty S.A. wg MSSF
Przychody netto ze sprzedaży 1 853 598 1 203 678 395 392 264 051
Zysk z działalności operacyjnej 714 219 514 647 152 350 112 898
Zysk brutto 702 994 511 382 149 956 112 182
Zysk netto 675 398 490 309 144 070 107 559
Całkowity dochód netto 669 960 494 789 142 910 108 542
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 337 394 382 537 71 970 83 917
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (97 959) (29 064) (20 896) (6 376)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (236 961) (359 332) (50 546) (78 827)
Przepływy pieniężne netto, razem 2 474 (5 859) 528 (1 285)
Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 69,99 50,85 14,93 11,15
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 69,98 50,80 14,93 11,14
POZYCJE BILANSU 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
Aktywa razem 1 900 415 1 460 402 390 245 317 520
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 978 787 706 948 200 991 153 704
Zobowiązania długoterminowe 284 214 269 404 58 363 58 574
Zobowiązania krótkoterminowe 694 573 437 544 142 629 95 131

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version