GRUPA ŻYWIEC SA (12/2022) Rezygnacja osoby zarządzającej

Zarząd Grupy Żywiec S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 czerwca 2022 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Członka Zarządu i Dyrektora ds. Zakupów Pani Karoliny Tarnawskiej o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu z dniem 31 sierpnia 2022 roku, w związku z zamiarem realizacji kolejnych planów zawodowych.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version