Szybciej i bezpieczniej dzięki S7 Kraków – Myślenice. Podsumowanie spotkania z samorządami

Należy podkreślić, że zaprezentowane na spotkaniu korytarze mają ok. 3-5 km szerokości, a konkretny przebieg wariantu drogi poznamy dopiero po opracowaniu Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) i uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

S7 – kluczowa droga dla Polski

Droga ekspresowa S7 jest już w dużej części eksploatowana. Na bieżąco oddajemy nowe fragmenty tej trasy, a kolejne odcinki są w trakcie realizacji, przygotowania lub postępowań przetargowych. Wyjątek stanowi odcinek Kraków – Myślenice, dla którego aż do września 2020 r. nie toczyły się żadne działania. Wtedy to rozpoczęliśmy prace nad Studium korytarzowym. Jesienią 2021 r. zakończyliśmy prace analityczne, a w grudniu zeszłego roku całe opracowanie, którego wyniki przedstawiliśmy na spotkaniu 27 stycznia br.

Studium korytarzowe to pierwszy dokument planistyczny

Studium korytarzowe to wstępny, ale jednocześnie jeden z kluczowych etapów złożonego i skomplikowanego procesu, jakim jest przygotowanie inwestycji drogowej. To właśnie dokumentacja przygotowana na etapie SK pozwala podjąć decyzję o prowadzeniu dalszych prac oraz w jakim dokładnie obszarze projektanci mają wytyczyć możliwe warianty przebiegu drogi.

Pamiętajmy, że wyznaczone na tak wstępnym etapie rozwiązania to jedynie korytarze, a nie konkretne warianty. Szczegółowe analizy dotyczące precyzyjnego przebiegu inwestycji czy jej wpływu na środowisko będą przeprowadzane w późniejszych czasie.

Droga w planach od lat

Po raz pierwszy budowę drogi ekspresowej na odcinku Kraków – Zakopane wskazano w dokumentach rządowych już w 1963 roku. Od 1996 r. analizowany odcinek Kraków – Myślenice widnieje w dokumentach jako część ciągu drogi ekspresowej S7. Relację tej drogi określa też obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

S7 receptą na zakorkowaną Zakopiankę

Aktualnie główną trasą między Krakowem a Myślenicami jest droga krajowa nr 7 (tzw. „Zakopianka”). To dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), na której występują łuki o nienormatywnych promieniach, kolizyjne skrzyżowania, przejścia dla pieszych oraz pojedyncze zjazdy. Obsługuje ona zarówno ruch tranzytowy, jak i lokalny.

Natężenie ruchu na krajowej „siódemce” jest duże i okresowo, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym czy ferii zimowych, jest już ona niedrożna. Co więcej, prognozy wskazują, że ruch na tej drodze będzie sukcesywnie wzrastać. Stąd wynika potrzeba budowy drogi szybkiego ruchu, która będzie w stanie zapewnić komfortowe warunki podróżowania i będzie dostosowana do prognozowanych natężeń ruchu pojazdów.

Trudny obszar analiz

W celu wyznaczenia tras, łączących autostradę A4 na południe od Krakowa z drogą ekspresową S7 za Myślenicami, analizie poddaliśmy obszar na terenie województwa małopolskiego obejmujący blisko 3 tys. km2. Opracowanie objęło swoim zakresem siedem powiatów i aż 34 gminy. Analizowany obszar charakteryzuje się pagórkowatym ukształtowaniem terenu, mocno zróżnicowanym wysokościowo. Istnieją tam również specyficzne uwarunkowania geologiczne, które odpowiadają za występujące bardzo licznie osuwiska (lub obszary podatne na osuwiska). Charakterystyczna dla tego obszaru jest też rozproszona zabudowa.

Podczas prac planistycznych braliśmy pod uwagę to, aby oddziaływanie na tereny ważne przyrodniczo, zabudowę oraz inne planowane inwestycje, było jak najmniejsze. Unikaliśmy także kolizji proponowanych korytarzy z terenami osuwiskowymi oraz tam, gdzie było to możliwe, ograniczaliśmy długość niezbędnych tuneli i obiektów mostowych.

Studia sieciowe…od Morawicy po Targowisko

Podczas pierwszego etapu prac przeprowadzone zostały analizy sieci drogowej. Na badanym obszarze wyznaczyliśmy 14 propozycji tras łączących autostradę A4 w okolicy Krakowa z S7 za Myślenicami. Początek tego odcinka rozpatrywany był w wariantach sięgających od okolic miejscowości Morawica (skrajnie na zachód) aż po węzeł Targowisko (skrajnie na wschód).

W analizach uwzględniono również planowaną drogę ekspresową S52 Bielsko Biała – Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna – BDI). Przyjęliśmy założenie, że to jedno z najważniejszych powiązań komunikacyjnych regionu zostanie dołączone do planowanej S7. W zależności od danego korytarza, konieczne może być wydłużenie BDI.

Sześć korytarzy S7 Kraków – Myślenice

Spośród wstępnych propozycji tras, do dalszych analiz w głównej części SK wytypowaliśmy sześć korytarzy. Dla wszystkich rozpatrywanych rozwiązań założono przekrój dwujezdniowy po trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Raz jeszcze podkreślamy, że nie są to konkretne warianty przyszłej trasy, a jedynie kierunki wskazane do dalszych, rozszerzonych i bardziej szczegółowych badań, które zostaną przeprowadzone w ramach Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. W toku realizacji STEŚ będą prowadzone kolejne analizy, które pozwolą wskazać optymalny i dokładny przebieg przyszłej inwestycji.

Wysoki poziom bezpieczeństwa drogowego jest dla nas priorytetem, dlatego w ramach prowadzonych analiz wykonana została również ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykazała ona jednoznacznie, że badane rozwiązania przyczyniają się do redukcji liczby wypadków w stosunku do sytuacji bez budowy S7 na tym odcinku.

Inwestycje drogowe powstają dla ludzi i w związku z tym, to właśnie społeczeństwo musi być głównym beneficjentem nowej infrastruktury. Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazała, że wszystkie rozwiązania są opłacalne ekonomicznie. Pozwolą na skrócenie czasu podróży, wzrost bezpieczeństwa i redukcję hałasu.

Każdy z analizowanych korytarzy ma swój początek na autostradzie A4 na odcinku od węzła Kraków Łagiewniki do węzła Kraków Bieżanów. Przyjęto natomiast jeden koniec dla wszystkich korytarzy, tj. w miejscu istniejącego odcinka drogi ekspresowej S7 za Myślenicami.

Korytarz 1 – czerwony

· Długość: 23,62 km

· Gminy objęte inwestycją: Kraków, Mogilany, Świątniki Górne, Myślenice

· Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie węzła Kraków Łagiewniki

· Szacowana liczba węzłów: 5

· Szacowana liczba tuneli: 3

· Szacowany koszt całkowity inwestycji: 4,67 mld zł

· Koszt jednostkowy: 197,70 mln zł/km

· Prognoza ruchu: średnio ok. 75 tys. poj./dobę

· Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): 3,92 km

 

Korytarz 2 – niebieski

· Długość: 24,56 km

· Gminy objęte inwestycją: Kraków, Wieliczka, Świątniki Górne, Siepraw, Mogilany, Myślenice

· Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie węzła Kraków Wieliczka

· Szacowana liczba węzłów: 5

· Szacowana liczba tuneli: 5

· Szacowany koszt całkowity inwestycji: 6,01 mld zł

· Koszt jednostkowy: 244,68 mln zł/km

· Prognoza ruchu: średnio ok. 69 tys. poj./dobę

· Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): 3,77 km

 

Korytarz 3 – różowy

· Długość: 24,31 km

· Gminy objęte inwestycją: Kraków, Wieliczka, Świątniki Górne, Siepraw, Myślenice

· Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie węzła Kraków Wieliczka

· Szacowana liczba węzłów: 5

· Szacowana liczba tuneli: 5

· Szacowany koszt całkowity inwestycji: 6,5 mld zł

· Koszt jednostkowy: 267,22 mln zł/km

· Prognoza ruchu: średnio ok. 60 tys. poj./dobę

· Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): 8,6 km

 

Korytarz 4 – pomarańczowy

· Długość: 26,18 km

· Gminy objęte inwestycją: Kraków, Wieliczka, Siepraw, Myślenice

· Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie nowego węzła Kraków Tuchowska

· Szacowana liczba węzłów: 5

· Szacowana liczba tuneli: 5

· Szacowany koszt całkowity inwestycji: 6,25 mld zł

· Koszt jednostkowy: 238,73 mln zł/km

· Prognoza ruchu: średnio 57 tys. poj./dobę

· Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): 10,9 km

 

Korytarz 5 – fioletowy

· Długość: 28,71 km

· Gminy objęte inwestycją: Kraków, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Myślenice

· Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie nowego węzła Kraków Tuchowska

· Szacowana liczba węzłów: 5

· Szacowana liczba tuneli: 5

· Szacowany koszt całkowity inwestycji: 5,9 mld zł

· Koszt jednostkowy: 205,47 mln zł/km

· Prognoza ruchu: średnio 63 tys. poj./dobę

· Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): brak

 

Korytarz 6 – brązowy

· Długość: 29,13 km

· Gminy objęte inwestycją: Kraków, Wieliczka, Dobczyce, Siepraw, Myślenice

· Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie węzła Kraków Bieżanów

· Szacowana liczba węzłów: 4

· Szacowana liczba tuneli: 4

· Szacowany koszt całkowity inwestycji: 6,07 mld zł

· Koszt jednostkowy: 208,23 mln zł/km

· Prognoza ruchu: średnio 53 tys. poj./dobę

· Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): 11,77 km

Zależy nam na merytorycznej dyskusji

Zależy nam na merytorycznej dyskusji i sprawnej komunikacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem Studium i przekazywania nam wszelkich opinii, uwag, pytań i wątpliwości. Są one dla nas bardzo ważne i weźmiemy je pod uwagę w dalszych pracach nad tą istotną dla społeczeństwa inwestycją.

Studium korytarzowe potwierdziło zasadność budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków – Myślenice. Kolejnym krokiem w procesie realizacji inwestycji będzie uszczegółowienie rozwiązań w postaci STEŚ. Studium wskaże m.in. precyzyjną lokalizację nieruchomości objętych inwestycją i jej oddziaływaniem. Jeśli uzyskamy na ten cel niezbędne finansowanie, przetarg na wykonanie dokumentacji chcielibyśmy ogłosić jeszcze w tym roku.

Źródło informacji: GDDKIA

 

Exit mobile version